Rượu Vang Chile

Rượu vang chile Carmen Gold Reserve Cabernet Sauvignon

Rượu vang chile Carmen Gold Reserve Cabernet Sauvignon

Giống Nho: Cabernet Sauvignon

Vùng trồng nho: Maipo Valley

not rated

Đọc tiếp

Rượu vang chile Carmen Winemaker’s

Rượu vang chile Carmen Winemaker’s

Giống Nho: Cabernet Sauvignon (Blend), Carmenere (Blend)

Vùng trồng nho: Maipo Valley, Colchagua Valley

not rated

Đọc tiếp

Rượu vang chile Carmen Gran Reserva

Rượu vang chile Carmen Gran Reserva

Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc, Chardonnay

Vùng trồng nho: Maipo Valley, Apalta Valley, Leyda Valley

not rated

Đọc tiếp

Rượu vang chile Carmen Premier 1850

Rượu vang chile Carmen Premier 1850

Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, Sauvignon Blanc, Chardonnay

Vùng trồng nho: Colchagua Valley, Casablanca Valley

not rated

Đọc tiếp

Rượu vang chile Carmen Insigne

Rượu vang chile Carmen Insigne

Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay

Vùng trồng nho: Central Valley

not rated

Đọc tiếp

Rượu vang chile Ochagavia Silvestre

Rượu vang chile Ochagavia Silvestre

Giống Nho: Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay

Vùng trồng nho: Central Valley

not rated

Đọc tiếp

Rượu vang chile Ochagavia Raices Nobles

Rượu vang chile Ochagavia Raices Nobles

Giống nho: Cabernet Sauvignon

Vùng trồng nho: Maipo Valley

not rated

Đọc tiếp

Rượu vang chile Ochagavia Gran Reserva

Rượu vang chile Ochagavia Gran Reserva

Giống nho: Cabernet Sauvignon, Chardonnay

Vùng trồng nho: Maipo Valley, Casablanca Valley

 

not rated

Đọc tiếp

Rượu Vang Pháp

Rượu vang pháp Chateau Tour des Graves

Rượu vang pháp Chateau Tour des Graves

Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon

Vùng trồng nho: Bordeaux

not rated

Đọc tiếp

Rượu vang pháp Chateau Foncrose

Rượu vang pháp Chateau Foncrose

Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot

Vùng trồng nho: Bordeaux

not rated

Đọc tiếp

Rượu vang pháp Beau Rivage Premium

Rượu vang pháp Beau Rivage Premium

Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon

Vùng trồng nho: Bordeaux Superieur

not rated

Đọc tiếp

Rượu vang pháp Chateau L’Escart

Rượu vang pháp Chateau L’Escart

Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon

Vùng trồng nho: Bordeaux Superieur

not rated

Đọc tiếp

Rượu vang pháp Chateau Clairac

Rượu vang pháp Chateau Clairac

Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon

Vùng trồng nho: Premieres Cotes de Blaye

not rated

Đọc tiếp

Rượu vang pháp Chateau Laroche Joubert

Rượu vang pháp Chateau Laroche Joubert

Giống nho: Merlot - Cabernet Sauvignon

Vùng trồng nho: Cotes de Bourg

not rated

Đọc tiếp

Rượu vang pháp Medoc de Port Royal

Rượu vang pháp Medoc de Port Royal

Giống nho: Cabernet Sauvignon - Merlot

Vùng trồng nho: Medoc

not rated

Đọc tiếp

Rượu vang pháp Chateau Begadan

Rượu vang pháp Chateau Begadan

Giống nho: Cabernet Sauvignon- Merlot

Vùng trồng nho: Medoc

not rated

Đọc tiếp